N1_BD2_C1

Marc

你好!

Nǐ hǎo!

你好吗?

Nǐ hǎo ma?

David

我很好。

Wǒ hěn hǎo.

N1_BD2_C2

Marc

我也很好。

Wǒ yě hěn hǎo.

David

你呢?

Nǐ ne?

N1_BD2_C3

Marc

你叫什么名字?

Nǐ jiào shénme míngzi?

我姓王,叫马克

Wǒ xìng Wáng, jiào Mǎkè.

David

我叫大伟。

Wǒ jiào Dàwěi.

你呢?

Nǐ ne?

N1_BD2_C4

Marc

我二十岁。

Wǒ èr shí suì.

David

你多大?

Nǐ duō dà?

N1_BD2_C5

Marc

你呢?

Nǐ ne?

很好!

Hěn hǎo.

David

我也二十岁。

Wǒ yě èr shí suì.

生词 Vocabulaire
大伟 Dàwěi n David
多大 duō dà exp combien âgé = quel âge
èr chi deux
二十 èrshí chi vingt
hǎo adj bien, bon
hěn adv très
jiào v s’appeler {nom complet ou prénom}
ma par {interrogation}
马克 Mǎkè n Marc
名字 míngzi n prénom ou nom {complet}
ne par {interrogation}
pro tu, toi
你好 nǐ hǎo exp bonjour, allo, salut
你好吗 nǐ hǎo ma exp Tu vas bien?
你呢? nǐ ne exp et toi?
什么 shénme pro quoi, quel/le/s
shí chi dix
suì n an {âge}
xìng v s’appeler {nom de famille}
adv aussi